Navigácia

Obsah

Názov projektu: Rekonštrukcia priestorov MŠ Radatice

projekt

Multifunkčné a detské ihrisko

Projekty obce

Hlavným cieľom projektu je Vytváranie podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry v obci Radatice, výstavbou detského a multifunkčného ihriska” v rámci väzby na príslušný cieľ opatrenia súvisiaci s základnými službami a obnovou dedín vo vidieckych oblastiach“ a tým prispieť k vytvoreniu a zlepšovaniu miestnych služieb na trávenie voľného času v obci Radatice. Pre naplnenie hlavného cieľa je stanovených niekoľko špecifických cieľov: skvalitniť miestne služby poskytované obyvateľom obce, vytvoriť priestor pre trávenie voľného času, zabezpečiť bezpečný priestor pre hru detí, podporovať rozvoj športu v obci, podporovať rozvoj obce a jej aktivít.

 

Predmetom projektu je vybudovanie detského a multifunkčného ihriska , ktoré v súčasnej dobe v obci chýbajú. Aktuálnou identifikovanou potrebou obce, ktorá je definovaná aj v dokumente PHSR obce Radatice, je nedostatočne vybudovaná športovo-rekreačno-oddychová zóna, ktorá by vytvárala komplexnú oddychovo-rekreačnú zónu na trávenie voľného času pre obyvateľov obce. Previazanosť plôch občianskej vybavenosti a športových plôch poskytuje možnosti efektívnejšieho využívania územia, dostupnosti a vytváranie plôch účinnej verejnej zelene v sídle. Aby obec mohla kvalitne poskytovať občanom podmienky na trávenie voľného času a tým zvyšovať ich spokojnosť s poskytovanými službami, potrebuje získať finančné zdroje, na čo je zameraný aj predkladaný projekt, ktorého predmetom je získanie investície na výstavbu detského a multifunkčného ihriska, ktoré budú slúžiť ako priestor, kde budú môcť jeho občania tráviť voľný čas.