Navigácia

Obsah

Zápis detí do Materskej školy Radatice

Typ: ostatné
Zápis do MŠMilí rodičia, milé deti pozývame vás na zápis do materskej školy v Radaticiach!

Zápis detí do Materskej školy Radatice 210 na školský rok 2019/2020

 

Termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie:

 

Od 10. apríla – 26. apríla 2019 v čase od 10,30. do 12,30. hod. 

 

Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

Materská škola Radatice 210

Podmienky na prijatie:

Do materskej školy možno prijať:

-  dieťa od troch do šiestich rokov veku,

-  dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky,

-  dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

- dieťa, ktoré dovŕšilo 3 rok,

- dieťa, ktoré má osvojené hygienické návyky.

Prednostne sa prijímajú:

-  deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov / predškoláci /,

-  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

-  deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Forma a priebeh zápisu:

-  deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy, 

-  žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môže zákonný zástupca vydvihnúť v materskej škole,

-  zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,

- poradie prihlášok nezohráva úlohu v prijímaní dieťaťa do MŠ.

- dieťa od 2 rokov môže byť prijaté v prípade voľných kapacít a zároveň musí byť             odplienkované.

Prijatie/neprijatie dieťaťa:

Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

Rozhodnutie:

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy bude rodičom doručené do 30. júna 2019.


 


Vytvorené: 12. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 12. 4. 2019 15:29
Autor: